Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe/Request for Proposal 03.032024

Wyniki Zapytania Ofertowego 03.032024:

W toku przeprowadzonego postępowania informujemy, iż FlyFocus sp. z o.o otrzymała poniższe oferty:

  1. DOMO TACTICAL COMMUNICATIONS (DTC) Limited z siedzibą w Fusion 2, 1100 Parkway, Whiteley, Hampshire, PO15 7AB, United Kingdom – Cena netto: 32,242.95 EUR

FlyFocus sp. z o.o. informuje, że jedyną ofertą, którą otrzymał była oferta od DOMO TACTICAL COMMUNICATIONS (DTC) Limited z ceną netto: 33,242.95 EUR i spełnia wymagania Zapytania Ofertowego postawione przez Zamawiającego.

FlyFocus sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę systemów łączności klasy taktycznej dalekiego zasięgu do testów środowiskowych. Szczegóły dot. przedmiotu zamówienia, jak również sposobu składania ofert oraz Formularz ofertowy, znajdziecie Państwo w poniższych dokumentach. Zamówienie jest udzielane w ramach projektu dofinansowanego ze środków Budżetu Państwa, w ramach programu „Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa” pk. „SZAFIR”, pn. “Odporny na działanie środków walki radioelektronicznej, inteligentny, niezależny system nawigacji i detekcji anomalii magnetycznych dla platform bezzałogowych do działań na akwenach morskich” (umowa DOB-SZAFIR/01/B/018/04/2021). Ofertę prosimy przesłać do dnia 03.04.2024 r. do godz. 16.00 (GMT+1), wraz z podpisanym Oświadczeniem o braku powiązań.

Poniżej umieszczono przetłumaczone wersje dokumentów Zapytania Ofertowego 03.032024 dla Wykonawców zagranicznych.

English version of Request for Proposal Nr 03.032024r documents are published below:

Results of the Request for Proposal Nr 03.032024:

In the process of the conducted Request for Proposal, FlyFocus sp. z o.o. informs, that FlyFocus sp. z o.o. received the following bids:

  1. DOMO TACTICAL COMMUNICATIONS (DTC) Limited with its registered office at Fusion 2, 1100 Parkway, Whiteley, Hampshire, PO15 7AB, United Kingdom – Net price: 33,242.95 EUR

FlyFocus sp. z o.o. informs that, the only bid submitted was the bid from DOMO TACTICAL COMMUNICATIONS (DTC) Limited for a net price of 33,242.95 and this offer meets the requirements of FlyFocus sp. z o.o.set forth in the Request for Proposal.

FlyFocus sp. z o. o. requests for proposal for the supply of long-range tactical-class communications systems for environmental tests. The contract is awarded within the framework of the project subsidized by the State Budget, under the program “Development of modern breakthrough technologies for state security and resilience – SZAFIR”, titled “Radio-electronic warfare resistant, intelligent, autonomous navigation and magnetic anomaly detection system for unmanned platforms for operations in maritime areas” (contract DOB-SZAFIR/01/B/018/04/2021). Details regarding the subject of the order, as well as the method of submitting offers and the Offer Form can be found in the documents below. Please send your offer by April 3, 2024 at 16.00 (GMT+1), along with a signed Declaration of No Relationship.

Zapytanie ofertowe 02.032024 dotyczące dostawy nowego pojazdu dostawczego do budowy stacji kierowania i kontroli:

Wyniki Zapytania Ofertowego 02.032024:

W toku przeprowadzonego postępowania informujemy, iż FlyFocus sp. z o.o otrzymała poniższe oferty:

  1. MAN TRUCK & BUS POLSKA SP. Z O.O z siedzibą przy Al. Katowicka 9, 05-830 Nadarzyn – wartość netto 199,900.00 pln, tj. wraz z podatkiem VAT: wartość brutto 245,877.00 pln oraz Termin dostawy do 16 tygodni
  2. Porsche Inter Auto Polska sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sekundowej 1; 02-178 Warszawa – wartość netto 205,984.80 pln, tj. wraz z podatkiem VAT: wartość brutto 253,361.30 pln oraz Termin dostawy do 21 tygodni

Oferty nr 1. i nr 2. spełniają wymagania techniczne oraz formalne postawione w Zapytaniu Ofertowym.

Wyniki kryterium oceny ofert kształtują się następująco:

Kryterium Ceny Kryterium Terminu RealizacjiSUMA
1. MAN TRUCK & BUS POLSKA SP. Z O.O 8020100
2. Porsche Inter Auto Polska sp. z o.o. 77.6415.2492.88

Oferta nr 1 od MAN TRUCK & BUS POLSKA SP. Z O.O została wybrana jako najkorzystniejsza zgodnie z Kryterium Oceny Ofert.

AKTUALIZACJA z dnia 27.03.2024r:

“FlyFocus sp. z o.o. informuje iż, dokonano zmiany treści Zapytania Ofertowego nr 02.032024 udzielanego w ramach projektu dofinansowanego ze środków Budżetu Państwa, w ramach Konkursu nr 12/2022 (Runda 2), pn. “Bezzałogowa Powietrzna Platforma Transportowa Wojsk Specjalnych (BPT WS) / KURIER” (umowa DOBBIO-12-07-015-2023). Lista zmian znajduje się w załączniku poniżej:

Zmiany mają istotny wpływ na proces przygotowania Oferty przez Wykonawców, w związku z czym termin na składanie ofert zostaje przesunięty do 03 kwietnia 2024r. do godz. 14.00 (7 dni od momentu opublikowania niniejszej zmiany treści Zapytania Ofertowego).

Zaktualizowane Zapytanie Ofertowe oraz zaktualizowany Formularz Ofertowy znajdują się poniżej. Ofertę prosimy przesłać do dnia 03.04.2024 r. do godz. 14.00. wraz z podpisanym Oświadczeniem o braku powiązań.”

Oryginalne ogłoszenie z dnia 22.03.2024r.:

FlyFocus sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę nowego pojazdu dostawczego do budowy stacji kierowania i kontroli

Szczegóły dot. przedmiotu zamówienia, jak również sposobu składania ofert oraz Formularz ofertowy, znajdziecie Państwo w poniższych dokumentach.

Zamówienie jest udzielane w ramach projektu dofinansowanego ze środków Budżetu Państwa, w ramach Konkursu nr 12/2022 (Runda 2), pn. “Bezzałogowa Powietrzna Platforma Transportowa Wojsk Specjalnych (BPT WS) / KURIER” (umowa DOBBIO-12-07-015-2023)

Ofertę prosimy przesłać do dnia 29.03.2024 r. do godz. 11.00. wraz z podpisanym Oświadczeniem o braku powiązań.

Regarding the OFFER INQUIRY NO. 01/03/2024:

FlyFocus sp. z o.o. informuje, że oferta od UR Holding S.p.A. o wartości netto: 38,000.00 USD jest jedyną oferta, która spełnia wymagania techniczne i formalne Zapytania Ofertowego postawione przez Zamawiającego.

FlyFocus sp. z o.o. informs that, the only bid submitted that met the formal requirements and the technical requirements from the Ordering Party, was the bid from UR Holding S.p.A. for a net price of 38,000,00 USD

Regarding the OFFER INQUIRY NO. 1/2023:

In the process of the conducted Offer Inquiry, FlyFocus sp. z o.o. informs, that the bid submitted by the following company was selected as the most advantageous bid:

Allied Associates Geophysical GmbH, Butenwall 54, 46325 Borken, Deutschland

Submitted net price offer: 20,725.00 EUR

OFFER INQUIRY NO. 1/2023

Regarding the supply of total field scalar magnetometer

Projekty finansowane z budżetu Państwa